3 Wed , July 2024

ผักหวานป่า การแพร่กระจายพันธุ์

ส่วนประกอบของดิน

เรื่องของดินเป็นเรื่องพื้นฐานที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้ ถ้าไม่มีความรู้เรื่องดิน การเพาะปลูกก็จะไม่มีประสิทธิภาพ การขาดความรู้เรื่องดินก็จะทำให้ใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง ทำให้ดินเสื่อม ผลผลิตตกต่ำ

อินทรีย์วัตถุ

อินทรีย์วัตุคือโรงอาหารของพืช ถ้าในดินมีอินทรีย์วัตถุที่ไม่เพียงพอ จะทำให้ดินไม่มีคุณภาพในการเพาะปลูก พืชจะไม่มีความสมบูรณ์ดังนั้น อินทรีย์วัตถุจึงมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง

จุลินทรีย์ ในดิน

ดินเป็นแหล่งที่มีจุลินทรีย์อยู่มากมาย หลากหลายชนิดในธรรมชาติ ทั้งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์และต่อพืชผักต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น แบคทีเรีย เชื้อรา แอกติโนไมซีต และสาหร่าย


อุทกศาสตร์

น้ำคือชีวิต พืชจะขาดน้ำไม่ได้ แต่ในอีกมุมหนึ่งน้ำที่มีปริมาณมากเกินไปก็ทำให้การเพาะปลูกมีปัญหาได้ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ที่ปริมาณฝนมีมากฝนตกชุก น้ำจะพัดเอาสารอาหาร แร่ฐาตุที่อยู่บริเวณหน้าดินพัดพาไปกับน้ำ จึงทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ จำเป็นต้องมีการบำรุงดินหลังจากเกิดอุทกภัย